Bovenste Rij:  Bert de Vreede  : Bea v d Sluis : Anja  Jongsma: Joke Winter :  Joke Faber  ; Marjo de Haan 

Middelste Rij boven:  Diana vd Vorst : Rixt Bouma : Marjolijn Kroon :Femke Bouma : Annick Koning  : Femke Faber ; Esmee v Veen 

Onderste Rij  midden:  Jan Jouke Flokstra ; Marloes Frieswijk: Marlou Kuiper: Gerben Boonstra ; Andre Zwart  : Danielle Hulst :  Charlotte  de Jong ; John Jonker

Onderste rij: Henk Jan Mulder trainer coach 1: Erwin Zwart ; Marvin Piepers : Ran Faber : Wessel Bergsma : Christian Dekker ; Stefan  ; Julian Frieswijk :

Jurjen Bosma, Kristien Wijma en Femke Faber junior staan niet in deze foto 

Kruimelpad